Aeroprakt
Antonov
Bogdan
KhTZ
KhZTM
KMDB
KrAZ
KVBZ
LAZ
LuAZ
Lviv Armored Plant
Malyshev
NTChASV
Shepetovsky Repair Plant
Temerland